Web
Analytics
WinMENTOR: program de gestiune si contabilitate - scribsoftware

WinMENTOR – Program de gestiune și contabilitate

 • Warehouse Management System
 • Enterprise Resource Planning
 • Business Intelligence
 • Customer Relationship Management
 • ESET Antivirus and Firewall


WinMENTOR prezentare generală

  Pachetul de programe de gestiune și contabilitate este conceput pentru a respecta cerințele pieței actuale, oferind un acces prompt și simplu la toate resursele disponibile. WinMENTOR cuprinde instrumente integrate pentru stocarea, analiza și raportarea rapidă a informațiilor, permitând astfel posturilor manageriale accesul rapid la informațiile contabile și de gestiune. Platforma simplă și compactă pe care produsul este construit conferă pachetului stabilitate în lucrul sub diferitele sisteme de operare. Pachetul integrat de aplicații de gestiune WinMENTOR este realizat în mediul de programare vizual Delphi. El a fost creat special pentru lucrul în rețea și la distanță și poate fi instalat pe calculatoare cu sistem de operare Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, NT.

Interconectivitatea modulelor WinMENTOR și conectivitatea aplicației cu periferice de gestiune (case de marcat, cititoare de coduri de bare, cântare electronice, terminale de culegere de date, etc.) aduce în prim plan simplitatea culegerii datelor inițiale și ușurința în transmiterea informațiilor și în manevrarea datelor contabile și de gestiune.

Valoarea programului sporește prin implementarea rapidă a cerințelor și ideilor venite de la utilizatorii de zi cu zi. Colaboratorii și clienții noștri, fără excepție, prin efortul lor, conjugat cu dorința noastră de a crea un instrument puternic de gestionare a informațiilor, au contribuit și contribuie permanent la perfecționarea continuă a pachetului de programe WinMENTOR.

MENTOR este destinat utilizării de către firme cu profil de comerț en-gros și en-detail, producție industrială și agricolă, construcții, audit financiar-contabil, alimentație publică, servicii, etc. Pachetul de programe este astfel conceput încât poate fi folosit și de către persoane neinițiate în contabilitate, odata ce configurarea inițială a fost definitivată, sub îndrumarea coordonatorului compartimentului economic. În momentul introducerii datelor din documentele primare în machete, programul generează automat înregistrările contabile aferente, acestea putând fi vizualizate imediat.

 

Descarca Noutăți

WinMENTOR achiziții

Programul permite evidenţierea documentelor de intrare într-un mod facil și intuitiv, modul de organizare al informaţiilor în machetele de culegere date fiind asematoare cu documentul primar care se introduce în aplicaţie.

Achiziţiile de produse/servicii se pot face de la:

 • furnizori interni – în acest meniu se operează facturile emise de către furnizorii interni ai societății. Acestea pot fi emise în LEI sau în valută (ex.: transportatori interni), precizându-se, la operarea facturii, cursul folosit pentru transformarea valutei în LEI;
 • furnizori externi – aplicaţia înregistrează achiziţiile externe (intra/extracomunitare) în moneda în care este întocmit documentul de către furnizor, înregistrându-se în lei la cursul specificat de către utilizator. În cazul în care se lucrează cu achiziţii intracomunitare aplicaţia permite, dacă este cazul, înregistrarea taxării inverse și a accizelor sau, în cazul achizițiilor extracomunitare, a taxelor și comisioanelor vamale. Deasemenea, permite repartizarea automată a costurilor suplimentare de achiziție (transport, asigurare, etc.) asupra costului produselor achiziţionate;
 • avize de expeditie;
 • factură la aviz – permite evidenţa facturilor nesosite, aferente intrărilor efectuate de la furnizori în baza avizelor de expediție;
 •  bonuri fiscale;
 • achiziţii de la persoane fizice – această opţiune a aplicaţiei permite înregistrarea achiziţiilor efectuate de la personae fizice, pe bază de borderou de achiziţie.
 • transferurile între subunitaţile societăţii.

Indiferent de modalitaea de achiziție prezentată sau a documentului în baza caruia s-a realizat, aplicaţia asigură înregistrarea intrării  în gestiunea societaţii, listarea NIR-ului precum şi evidenţierea diferenţelor constatate la recepţie.

WinMENTOR mișcări interne

Mișcările interne ale societăţii care se pot evidenţia în aplicaţie sunt:

 • transferuri între gestiuni (notă transfer) – acestă opţiune este folosită în cazul în care se doreşte transferul unui produs dintr-o gestiune în alta sau când se doreşte schimbarea unui produs sau încadrarea contabilă (ex.: din materii prime în marfă, în cazul unei societăţi de producţie care doreşte să comercializeze o parte din materiile prime);
 • modificări de preț – permite modificarea preţului produselor aflate în stoc, atât a preţului de achiziţie în cazul în care stocurile sunt ţinute în gestiune la preţ de achiziţie cât si a prețului de vânzare, în cazul gestiunii de tip amănunt;
 •  măriri   de stoc – se pot folosi atunci când se realizează bunuri în regie proprie, plusuri de inventar, etc.;
 • diminuări de stoc – se utilizează în cazul în care se constată minus la inventar sau pentru alte situaţii când este necesară o corecţie a stocului;
 • bonuri de consum– se foloseşte pentru eliberarea în consum a obiectelor de inventar, a materialelor consumate în cadrul procesului de producţie, alte consumuri;
 • note de predare (bon de predare-primire) – se foloseşte, cu precădere, în cazul societăţilor cu activitate de producţie, pentru evidenţierea producţiei obţinute;
 • inventaraplicaţia generează inventarul la data precizată de utilizator, pe baza documentelor de intrare/ieşire, afișând stocul scriptic. Se poate introduce stocul faptic, determinat în urma inventarierii şi cu ajutorul proceselor verbale de diminuare/mărire stoc, se realizează ajustarea stocului scriptic la cel faptic. Aplicaţia permite listarea tuturor documentelor primare care evidenţiază mişcarea produselor în cadrul firmei (transferuri, bonuri de consum, note de predare, procese verbale, etc.).

WinMENTOR ieșiri

Aplicaţia permite emiterea următoarelor documente de ieșire:

 • facturi în leise poate lista factura şi chitanța din program în diverse formate și cu orice tip de imprimantă (matricială , jet de cerneală, laser). Există posibilitatea să se definească o serie de numere și programul propune automat următorul număr liber din serie și ţine evidenţa documentelor anulate din seria respectivă. Deasemenea, aplicaţia urmareşte sumele încasate în avans (facturile de avans de la clienţi) şi propune în mod automat stingerea acestora atunci când se întocmeşte un nou document pentru un colaborator care are înregistrat în aplicaţie sume în avans;
 • avize de expediție – ulterior întocmirii avizului de expediţie, poate fi întocmită automat factura, prin preluarea informaţiilor de pe aviz, nemaifiind necesară operarea din nou a documentului;
 • factura la avizprogramul ţine evidenţa facturilor de întocmit, oferă posibilitatea tipăririi facturilor corespunzătoare avizelor emise;
 • facturi în valută –  se introduce în document preţul de vânzare în valută, aplicaţia transformând valoarea în valută a documentului, la un curs precizat de către utilizator;
 • Ieşiri către subunităţi – se foloseşte pentru transferurile de produse între subunităţile (punctele de lucru) din cadrul firmei.

Programul permite evidenţierea vânzărilor/încasărilor, distinct, pe fiecare agent în parte. În WinMENTOR se poate ţine evidenţa comenzilor emise către furnizori și a comenzilor de la clienţi, cu tipărire de facturi proforme.

WinMENTOR stocuri

WinMENTOR rezolvă integral problema stocurilor, în strânsa legatură cu aspectul contabil. Iată câteva caracteristici:

 • evidența multi-gestiune, cantitativ-valorică sau global-valorică;
 • descărcarea automată din stoc, pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, identificare specifică (descărcare manuală prin precizarea poziţiilor de stoc ce urmează a se descărca);
 • nomenclatorul articolelor de stoc este compact (nu se creează poziții noi în nomenclator pentru intrări cu prețuri diferite ale aceluiași articol );
 • posibilitatea înregistrării automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol de stoc în parte;
 • identificarea rapidă a articolelor din stoc prin folosirea claselor de încadrare și a atributelor de caracterizare;
 • folosirea de unitaţi de măsură multiple, cu transformarea automata a cantităţii și a prețului, pe baza parităților specificate;
 • evidența pe serii, termene de garanție și date de expirare;
 • calculul coeficientului de diferențe de preț în cazul evidenței global-valorice.

WinMENTOR înregistrează orice tip de discount, oferă posibilitatea distribuirii asupra prețurilor a discounturilor obținute de la furnizori și generarea automată de discounturi pentru vânzări, în funcție de valoarea facturii, volumul tranzacțiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturată către un client sau termenul de plată al facturii. Pentru toate tipurile de documente de vânzare se pot urmări termenele de plată și majorările de întârziere la plată.

WinMENTOR furnizori și clienți

Furnizori şi clienţi

 WinMENTOR dă posibilitatea împarţirii în clase de încadrare, în funcție de necesitățile curente de operare, pentru identificarea rapidă a partenerilor. Pachetul de programe pastrează în nomenclatorul de parteneri o singură înregistrare, indiferent de moneda tranzacției sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiți în avans, furnizori – facturi nesosite, clienți, încasări în avans de la clienți, clienți – facturi de întocmit); În funcție de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifică tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

 • Pe baza creditelor acordate clienților, WinMENTOR semnalează situațiile în care pe un document de ieșire este depășit plafonul de creditare acordat unui client.
 • Programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vândut în funcție de volumul tranzacțiilor înregistrate în decursul timpului pentru un client.
 • Pot fi consultate în orice moment fișe lunare sau anuale de clienți si furnizori în lei sau valută, balanțe de furnizori sau clienți, situația furnizorilor neachitați sau a clienților datornici.
 • WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectuează tranzacții în valută), precum și efectuarea operațiunilor de compensare cu terții, pe bază de proces verbal de compensare.
 • Stingerea obligațiilor de plată sau încasare pentru parteneri poate fi facută și într-o monedă diferită de cea care a generat obligația respectivă.

Încasări şi plăţi

 • WinMENTOR permite legarea plăților și încasărilor de documentele primare care au generat obligația de plată sau încasare. Problema plăților și încasărilor în valută este rezolvată complet, cu înregistrarea automată a diferențelor de curs valutar.
 • Evidențiază operațiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.).
 • Gestionează complet avansurile de trezorerie prin plăți, restituiri și justificarea sumelor cheltuite.
 • Tiparește registrul de casă și bancă, în lei sau valută; sumele în curs de decontare pot fi tipărite separat pentru încasări sau plăți în curs, cu evidențierea datei reale sau probabile de decontare.

WinMENTOR rapoarte

Pentru a rezolva problemele legate de marea varietate de imprimante aflate pe piața de produse hardware, programul permite listarea în mod grafic (imprimante laser sau cu jet) sau mod text (imprimante cu ace). Astfel, pentru cei ce dețin imprimante care nu pot tipări în mod text liste în format landscape, modul grafic permite imprimarea pe formate A4 pentru orice listă, indiferent de lățime.

Ordonarea după valorile crescătoare din oricare coloană, gruparea liniilor după valori comune din coloane, impunerea de condiții de filtrare a liniilor din listă, centralizarea automată și alte operații asemănătoare pot fi configurate de utilizator în funcție de necesitățile apărute în exploatarea pachetului de programe. Foarte important este faptul că, în situația în care aceeași listă necesită grupări, filtrări și configurări diferite pentru a raspunde unor cerințe diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, astfel încât denumirea specificată apare în meniul modulului de liste la același nivel cu lista originală livrată odată cu WinMENTOR. Cîteva dintre listele ce pot fi obținute:

 • liste contabile: balanța de verificare în lei sau valută, registrul jurnal de înregistrări contabile, fișe analitice de cont, fișe șah de cont, cartea mare, realizări pe activități în lei sau valută, deconturi de asociere în participațiune, declarații privind obligații de plată la bugetul de stat, s.a;
 • liste de TVA: jurnal de cumpărări, jurnal de vânzări, registrul de încasări din magazin, declarațiile de TVA;
 • liste pentru casă și bancă: registre de casă și bancă (lei sau valută), liste de plăți și încasări în curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), etc; stocuri: liste de intrări de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al prețului de import) sau din producție proprie, liste de consumuri, liste de vânzări, fișe de magazie, balanța stocurilor, raport de gestiune s.a;
 • liste de furnizori/clienți/avansuri de trezorerie: fișa de furnizor/client, balanța de furnizori/clienți, fișa de avans spre decontare, balanța avansurilor spre decontare, lista furnizorilor neachitați, clienți datornici, lista incasărilor de la clienți, s.a.

Pentru suport tehnic legat de instalarea, configurarea, utilizarea aplicaţiei WinMENTOR – vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email suport@scribsoftware.ro sau la numărul de telefon 0729 905 555.


 


Citește pe Blog: